A NEW PARADIGM FOR 2021

Advancing towards Digital Government and A Smart Nation – The Singapore Journey
How Businesses Can Emerge Stronger from Covid-19? , Virtual Healthcare for All – Are You Ready for It? Rising above the COVID-19 Challenges in Philippines ‘s Education Sector


If you have not registered


First slide
First slide
First slide
First slide

นายกสมาคม

คุณหยั่น เฟง หยาง

นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
กรรมการบริหาร บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

รางวัลเกียรติยศ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและบริหารงานธุรกิจ
Thailand Leader Award 2015 และ รางวัลการค้าอาเซียน Asean Commerce Award 2012

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

สมาคมผู้ประกอบการ ระบบรักษาความปลอดภัยไทย

ทางสมาคมฯ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมและงานสัมมนาต่างๆของทางสมาคม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และ ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ได้แล้ววันนี้!

 • การก่อตั้งสมาคมฯ

  ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย หรือ TSA เพื่อส่งเสริมธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและให้ความ รู้ ข่าวสารด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ฯลฯ โดยมีนายกสมาคมคนปัจจุบัน คือ คุณโทนี่ หยาง เพื่อบริหารงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสมาคม

 • 1. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย
  2.สร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั่วประเทศ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและประโยชน์ต่อสังคม
  4. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาอุสากรรมระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงวิจัยและสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
  5. เผยแพร่ให้ความรู้ และให้คำแนะนำในด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
  6. เป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ เพื่อประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  7. ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนดขึ้น
  8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานสำคัญต่างๆ เพื่อจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ
  9. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกรงให้ตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย
  10. สมาคมฯ ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

 • 1. บริษัท/บุคคล ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทางสมาคมฯ ทุกคนจะได้รับนิตยสาร Security Thailand ราย 2 เดือน ฟรี ปีละ 6 เล่ม รวมมูลค่า 300บาท
  2. รับฟรี นิตยสาร Diectory รายปี ปีละ 1 เล่ม มูลค่า 500บาท
  3. ข่าวสาร และข้อมูลการจัดนิทรรศการต่างประเทศ
  4. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการจัดนิทรรศการกับสมาคมฯ
  5. อบรมสัมมนาความรู้ด้านความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  6. หนังสือสมาคม ปีละ 1 เล่ม

 

ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

รวบรวมข่าวสาร ทันเหตุการณ์ และกิจกรรมมากมายของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจให้ทราบข่าวสารได้ทันท่วง

14/09/2564

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด จัดหาชุดตรวจโควิด-19 ช่วย SME ทั่วไทย จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด จัดหาชุดตรวจโควิด-19 ช่วย SME ทั่วไทย จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีสถานการณ์ต่อเนื่อง และ SME ไทยได้รับผลกระทบอย่างมากในวงกว้าง ทั้งจากมาตรการปิดกิจการ (Lockdown) และสภาวะเศรษฐกิจซบเซา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้รับเสียงเรียกร้องความต้องการชุดตรวจ ATK เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติ ป้องกัน ตรวจเชิงรุกด้วยตนเอง และให้ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศได้ใช้ชุดตรวจคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองจาก อย. ด้วยราคาประหยัด สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความมั่นใจ และช่วยเหลือภาครัฐในการลดการแพร่ระบาดอีกทางหนึ่ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จึงทำความร่วมมือ MOU จับมือ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เพื่อจัดชุดตรวจโควิด -19 ราคาประหยัดหวังช่วยผู้ประกอบการ SME ทั้งประเทศ
คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า ในสถานประกอบการSME หลายแห่งมีความต้องการชุดตรวจโควิด- 19 ค่อนข้างมาก ทว่าด้วยราคาในตลาดที่สูงทำให้ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากได้รับผลกระทบเป็นต้นทุนภาระในการดำเนินกิจการและบางส่วนรอคอยพึ่งพามาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือ ส่งผลให้การตรวจเป็นไปอย่างล่าช้า ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจึงได้ลงนามร่วมกับ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าชุดตรวจโควิดแบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง HIPBiotech (COVID -19 Antigen Test Self-Test Kits) ซึ่งจะทำให้ SME ทั่วประเทศเข้าถึงและได้ใช้ชุดตรวจนี้ในราคาประหยัดขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 และลดต้นทุนในการตรวจหาเฝ้าระวังทั้งผู้ประกอบการและแรงงานในภาค SME กว่า 15 ล้านคน อีกทั้งผู้ประกอบการ SME ที่สามารถเข้าถึงชุดตรวจ ATK นี้จะช่วยส่งเสริมมาตรการของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน
ด้านคุณโทนี่ หยาง ผู้บริหาร บริษัทเอชไอพี โกลบอล จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ทางบริษัทของตนได้ลงนามกับทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อช่วยลดต้นทุนและลดภาระในเรื่องการตรวจหาโควิด-19 ในสถานประกอบการซึ่งชุดตรวจชุดตรวจโควิดแบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -19 Antigen Test Self-Test Kits) มีจุดเด่นคือสามารถตรวจได้อย่างเร่งด่วนและตรวจง่าย ทราบผลในเวลาเพียงแค่ 15 นาที ที่สำคัญยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. “ บริษัทของเราดำเนินนโยบายในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญและได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และร่วมลงนามครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั้งประเทศโดยผ่านทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการชุดตรวจราคาประหยัด เห็นผลรวดเร็วและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.” นายโทนี่ หยาง กล่าวปิดท้าย


Read More...
24/08/2564

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เข้าพบ คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit)..

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอช ไอ พี ซีเคียวริตี้กรุ๊ป จำกัด เข้าพบ คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.ศปก.ศบค.) ที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 300,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ของ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ร่วมกันในการฝ่าวิกฤติการในครั้งนี้ต่อไป
Read More...
19/08/2564

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 150,000 บาท ให้กับหอการค้าไทย-จีน

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 150,000 บาท ให้กับหอการค้าไทย-จีน โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นส่วนช่วยในกิจกรรมของทางหอการค้าไทย-จีน ได้นำไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย
สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


Read More...
19/08/2564

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 150,000 บาท ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 150,000 บาท ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบ เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไม่มากก็น้อย และเป็นส่วนของกิจกรรมจิตอาสาของทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้อีกทาง สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


Read More...
17/08/2564

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ในนามของ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ในนามของ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการรับมอบ สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ในการร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
Read More...
13/08/2564

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย มอบสิ่งของจำเป็น และชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ให้โครงการ รวมใจ เพื่อชุมชน...

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย มอบสิ่งของจำเป็น และชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ให้โครงการ รวมใจ เพื่อชุมชน
คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ได้มอบสิ่งของจำเป็น และชุดตรวจโควิด-19 Antigen test kit ให้กับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในโครงการ “กองทัพบก โดย ททบ.5 รวมใจ เพื่อชุมชน”
โดยมีพลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในการรับมอบ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ในการร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Read More...
30/06/2564

เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน...

เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน ต้องขอเเสดงความยินดีกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนของความสำเร็จที่น่าชื่นชมในวันนี้ และได้สร้างความเข้าใจให้คนต่างชาติเข้าใจหลักการบริหาร การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของจีนยุคใหม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งหลักปรัชญาจีนโบราณเลย ทำให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอให้ประชาชนมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขด้วยนะคะ..


Read More...
18/06/2564

กลุ่ม บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
กลุ่ม บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป
โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ ร่วมกับ บริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัด ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections)กระทรวงยุติธรรม จำนวน 100,000 ชุด โดยคุณสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน้ากากอนามัยที่มอบให้ในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการช่วยเหลือทั้งในด้านเจ้าหน้าปฏิบัติงานและตามที่กระทรวงแรงงานจัดสรรค์


Read More...