ผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม (The 3rd Executive Committee of TSA since 2019-2021.)

คุณกร ทัพรังสี

Mr.KORN DABBARANSI

Honorary President

"Deputy Prime Minister, Minister of Science and Technology, President of the Thai-Chines Friendship Association"
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

GEN.CHETTA TANAJARO

Honorary President

"Minister of Science and Techrnology. Minister af Defance, Cornmander in Chiet, Royal Thai Ammy"
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

Mr.PONGTHEP THEPKANJANA

Honorary President

"Deputy Pime Minister, Deputy spokssman Office of Prime Minister. Minister eneruy Thalland, Ministar juslice Thailand"
ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์

Dr.VALLOP KINGCHANSILP

Honorary President

"Presiden't of APSA (Asla Pacific Security Association) President of APSA Thailand Chapter"
คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์

Mr.CHATCHAVAL JARAVANON

Honorary President

"Owner of Forturne Msdia Group Holdings"
Mr.JIN CAI YANG

Mr.JIN CAI YANG

Honorary President

"Chalrmman of Worid UAV Federation, Party Secretary of Shenzhen Securiy and Protection Assoclation"
ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์

Dr.DEJ CHURDSUWANRAK

Honorary President

"Diractors of The Thai Chamber of Commerce, President of Bangkok OA Corms Co., Ld."
คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล

Mr.KITTICHAI SMITWOOTTIKOL

Honorary President

"President of SMC Group (Thailand) Co..Lid."
พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา

POL.GEN.SUTEP DECHRUGSA

Honorary President

"Deputy Commissloner - - General"
Mr.JIANG BLAO

Mr.JIANG BLAO

Honorary President

"Director CAS Innavation Cooperation Centre. Bangkok"
พล.ต.ต.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ

Pol Maj Gen. Dr.ZENITH SAMRANSAMRUADKIT

Honorary President

"Commandar of Metrapol tan Pollce Division 1"
คุณบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ

Mr.BOONYONG YONGCHAROENRAT

Honorary President

"Director, King Wai Group Thailand PCL,President of Thai Chinese Television, Chairman of G B G Group Co., Ltd. President of the Thai Young Chinese Chamber of Commerce."
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

Dr.THAWEESAK KOANANTAKOOL

Honorary President

"Member of National Reform Steering Assembly, President of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA)"
คุณพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์

Mr.PANTAPAT PINSAWAD

Honorary President

"President of AzKing Co., Ltd."
ดร.ภาสกร ประถมบุตร

Dr.PASSAKON PRATHOMBUTR

Honorary President

"Senior Executive Vice President/Digital Technology and Innovation Development Executive Director of Digital and Innovation Center"
ผศ.ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์

Dr.MONGKOL EKPANYAPONG

Honorary President

"Associate Professor, ASIAN Institute of Technology"
คุณอธิปดี พีชานนท์

Mr.ATIP PEECHANON

Honorary President

"President of the Housing Business Association,President of Thai Condominium Association"
Mr.FENG WENLIANG

Mr.FENG WENLIANG

Honorary President

"Chairman of the Thai Shandong Council for Promotion of Trade Association"
คุณทวีชัย เจริญบัณฑิต

Mr.THAWEECHAI CHAROENBANDIT

Honorary President

"Chief Justice, Chief of Intellectual Property and International Trade Litigation Section in the Supreme Court and senior judges"
พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี

GEN.SERMSAK WISETCHAISRI

Honorary President

"President of ASEAN Business Association"
พดเอกปกิต สันตินิยม

GEN.SERMSAK WISETCHAISRI

Honorary President

"Chairman of the Subcommittee on Petition Diagnostics and Problems or Arguments Office of the Election Commission (EC)"
คุณทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

MR.SONGIT RATTANADILOK NA PHUKET

Honorary President

"President of the Thai-Chinese Economic Relations Association"
พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ

AVM.KITTTTHAD PACHAROEN

Honorary President

"Expert, Office of the Permanent Secretary for Defense"
สมบัติ พิมพ์แสง

Mr.SOMBAT PIMSEANG

Honorary President

"ที่ปรึกษาสมาคม APSA"
คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์

Miss.CHATPAWEE TRICHACHAWANWONG

Public Relations Advisor

"Actress, Founder of Sociallab.co.ltd"
คุณวราภรณ์ สมพงษ์

Miss.WARAPORN SOMPONG

Public Relations Advisor

"Host, Broadcaster"
ดร.ปานระพี่ รพิพันธุ์

Dr.PANRAPHEE RAPHIPHAN

Public Relations Advisor

"Host, Broadcaster"
Mr.NORMAN HUNG NING NG

Mr.NORMAN HUNG NING NG

Honorary Advisor

"Secretary General, World UAV Federation"
คุณนิคม เลิศมัลลิกาพร

Mr.NIKOM LERTMALLIGAPORN

Honorary Advisor

"President of Worldex G.E.C."
Mr.DAVIN YANG

Mr.DAVIN YANG

Honorary Advisor

"President of the ASEAN-China Trade Association"
Mr.SOMYOT LERTLAMYONG

Mr.SOMYOT LERTLAMYONG

Honorary Advisor

"Betong Mayor"