คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน

เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 3 ในปี 2019 ถึง 2021 โดยมีคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งดังนี้...

นายกสมาคม

คุณหยั่น เฟง หยาง

นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
กรรมการบริหาร บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

รางวัลเกียรติยศ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ สาขาผู้นำส่งเสริมและพัฒนาในการทำงานและบริหารงานธุรกิจ
Thailand Leader Award 2015 และ รางวัลการค้าอาเซียน Asean Commerce Award 2012


คุณสุเทพ สัมมาเทศน์

Treasurer

คุณชวัล เจียรวนนท์

Vice Prcsident and Secrctary

คุณธนกร เกือกฤษฏาวัน

Vice President

คุณเวคิน ดำรงรัตน์

Vice President

คุณพงษภัค หวาง

Vice President

คุณกฤษฎา ปานบำรุง

Vice President
คุณอานนท์ กุลวงศ์วาณิชย์
Vice President

คุณสมชาย จันทร์ปวน

Vice President

คุณเอกชล กิ่งชาญศิลป์

Vice President

Mr.GUO JUNWEI

Vice President

Mr.ZHI MING

Vice President

คุณปียะพันธ์ คงเศรษฐ

Vice President

Mr.ALENG PENG

Vice President

Mr.JOHNNY DOU

Vice President

Dr.HU JUN

Vice President

คุณสืบสกุล ชูสุวรรณ

Vice President
คุณชาญ เพียรพัฒนาวิทย์
Vice President
คุณณรงค์ฤทธิ์ จารุไชยกุล
Vice President

Mr.SHI JIAN FENG

Vice President
คุณประกอบ จ้องจรัสแสง
Vice President

คุณพิพัฒน์ แซ่ลิม

Vice President

คุณคงสิน จรุงล้ำเลิศ

Vice President
คุณยุทธศาสตร์ รุ่งศิริบูลย์
Vice President

Mr.GUO QIANG

Vice President

คุณวศิน ดำรงรัตน์

Vice President

คุณจารุกิตติ์ อาจสม

Vice President

คุณบุษบา วิจิตรโท

Vice President

คุณสมศักดิ์ สานิ

Vice President

คุณณปภัช กลิ่นค้างพูล

Vice President

Mr.MENG YAOTING

Vice President

คุณสุรพงษ์ พงษไพบูลย์

Vice President
คุณรัชญา ม่วงเทศภาธนา
Vice President

คุณนารีรัตน์ สงวนโสตร์

Vice President

Mr.MICHAEL YAO

Vice President

คุณอดิเรก ตั้งประดิษฐ์

Vice President

Mr.ETHAN FAN

Vice President

Mr.WANG JUNWEI

Vice President

คุณรัชกฤช แก้วกรุงศรี

Vice President

คุณอานุชัย แหมทอง

Officer