สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
(TSA)

ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสิงห์ทอง
รางวัลธรรมาภิบาล ครั้งที่ 7

พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี)
มอบรางวัลสิงห์ทอง 2559 ให้แก่
คุณโทนี่ หยาง (นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย)

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA)

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้การสนับสนุนและการผลักดันของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (CT) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประทศไทย (NECTEC) และทอการคไทย (Thai Commerce Chamber) เป็นตัน TSA จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 นับแต่นั้น มา สมาคมได้ขยายโครงสร้างและเติมโตอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย กลุ่มธุรกิจด้านวิศวกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นต้น รวมทั้งเข้าร่วมการกำหนดมาตรฐานของระบบรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยร่วมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยไทยในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบัน (TSA) มีสมาชิกมากกว่า 600 ราย ประกอบไปด้วยผู้นำหลักผู้ประกอบธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง กิจการค้นวิศวกรรมและดำนการวิจัยและฒนา เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสินคประเภทระบบสแกนลายนิ้วมือ กล้องวงจรปิด ระบบโรงแรมระบบทางเดิน ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แลระบบควบคุมลานจอดรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมด้านระบบรักษาความปลอดภัย จัดอบรมด้านเทคนิค และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าร่วมงานสัมมนาเทคนิคค้นความปลอดภัยกับหน่วยงนกหารและตำรวจ ให้ความช่วยเหลืองานระบบกล้องวงจรปิดในโรงเรียนขตชนบท เข้าร่วมให้ความช่วยหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพบปะระหว่างสมาชิกในประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ทลายครั้ง โดยตั้งปณิธานด้านความร่วมมือและก้าวไปพร้อมกัน มีการจัดงานและเข้าร่วมงานนิทรรศการ ผู้ประกอบการะบบรักษาความปลอดภัย สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) มีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าและยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ยังเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย อาทิแช่น สภาทอการค้าแห่งประเทศไทย, หอการคไทย-จีน, Asia pacific security association, and Global Security Industry Alliance.

จัดตั้งเมื่อปี 2555
...

ปี 2555

จัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) เมื่อปี 2555

...
...

ปี 2558

สมาคมได้ขยายโครงสร้างและเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย กลุ่มธุรกิจด้านวิศวกรรม สถาบันวิจัยเป็นต้น

...
...

ปี 2559

TSA เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้สมาคมมีความแข็งเกร่งมากขึ้น โดยล่าสุดได้เป็นสมาชิกของ
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย
- หอการค้าไทย-จีน
- GLOBAL SECURITY INDUSTRY ALLIANCE

...
...

ปี 2560

ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม Thai Security Association 5th Years Anniversary โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยแบรนด์สินค้ายอดเยี่ยม

...
...

ปี 2561

สมาคมฯ จัดงาน Thailind NB-IoT Ecosystem Summit ที่ทางสมาคมได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี NB-IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานน้อยรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จำนวนมากๆ พร้อมกัน

...
...

ปี 2562

สมาคมฯ ได้มองเห็นความสำคัญของ IoT เป็นการเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม IoT ที่ล้ำหน้า ตลอดจนขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัลให้รุดหน้า

...
...

ปี 2564 (ปัจจุบัน)

สมาคมฯ พัฒนาวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม

...

ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เริ่มก่อขึ้นเมื่อปี 2555 มีผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ทั้งหมด 7 ท่านดังต่อไปนี้
(Thai Security Association was founders since 2012 by 7 members as follow.)

คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล

ประธานกรรมการ บริษัท ซัมคอม เทคโนโลยี จำกัด

คุณสุนทร ทองมี

ประธานกรรมการ ASD Distribution Co.,Ltd.

คุณจันทร์เพ็ญ ประสูติชัย

ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด

คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์

ประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

คุณชัชวาล นิรมิตวิจิตร

ประธานกรรมการ Info Media & Publication Co.,Ltd.

คุณสุเทพ สัมมาเทศน์

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแอมโน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณธนกร เกื้อกฤษฎาวัน

ประธานกรรมการ ITum Security System Co.,Ltd.