Asia Pacific 5G Industry Forum by GSMA and Huawei

11/05/2564

วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 น.-16.30 น.
(เวลาไทย)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการสัมมนาออนไลน์ http://bit.ly/AP5GForum

ลงทะเบียนออนไลน์


อนาคตของโลกอัจฉริยะที่กำลังใกล้เข้ามาของการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของยุค 5G เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในอุตสาหกรรมรวมกับการสร้างอุตสาหกรรมยุค 4.0 ซึ่งในการแพร่ระบาดของโคิวิด 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสร้างความสำคัญสำหรับผลิตการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการข่นส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการกำหนดธุรกิจ ให้มีการขยายเติบโตในบริการเชิงพาณิชย์ในส่วนของ 5G จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปลดล็อกโอกาสทางการค้าใหม่ๆ
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เทคโนโลยีในยุคของ 5G มาพัฒนาต่อยอดให้กับธุรกิจของเรา และเข้าใจบทบาทของ 5G ในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มากขึ้น จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ในหัวข้อ "Asia Pacific 5G Industry Forum by GSMA and Huawei"